Decor elegant

Internetový obchod s výrobky pro Váš útulný domov

Tena travel club

Vaše internetová cestovní agentura

Reklamační řád - Záruční a Pozáruční servis

Reklamační řád - Záruční a Pozáruční servis

Vyřizování případné reklamace z titulu zákonné odpovědnosti za vady námi dodaných výrobků se řídí příslušnými ustanoveními Občanského, příp. Obchodního zákoníku, zákonem o ochraně spotřebitele a tímto reklamačním řádem.

 1. Prodávající odpovídá ve smyslu výše uvedené zákonné odpovědnosti za vady, zejména za funkčnost dodaného výrobku, která umožní kupujícímu řádné užívání výrobku.
 2. Kupující je povinen seznámit se a řídit se pokyny pro užívání výrobku uvedenými v návodu, stejně tak jako obecně platnými pravidly pro užívání takového výrobku.
 3. Prodávající odpovídá za vady výrobku, které brání jeho řádnému užívání, a to zejména za takové, jež souvisejí s jeho funkcí a projeví se během záruční doby. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Při doručení výrobku poštou se za tento den považuje datum převzetí zásilky kupujícím.
 4. Záruční doba je v souladu se zákonem.
 5. Práva z odpovědnosti prodávajícího za vady smí podle tohoto reklamačního řádu uplatnit výhradně kupující.
 6. V případě, že se vada výrobku projeví do 6 měsíců od data zakoupení, je volba řešení reklamace na zákazníkovi.
 7. V případě oprávněné reklamace, kterou prodávající řeší opravou výrobku, může být tato vada na základě rozhodnutí prodávajícího odstraněna třetí osobou, pověřenou prováděním záručních oprav daného výrobku.(Viz Obchodní podmínky)
 8. Pro řádné a účinné uplatnění nároku z odpovědnosti prodávajícího za vady, bez kterého nelze reklamaci vyřídit, je nutným předpokladem konkrétní specifikace vad výrobku, které se v průběhu záruční doby vyskytly a výslovné určení nároku, který z tohoto titulu kupující uplatňuje. Takto kupujícím uplatněný nárok nelze jednostranně měnit. V zájmu objektivního vyřízení reklamace doporučujeme uplatnit reklamaci písemnou formou. V případě osobního předání reklamovaného výrobku doporučujeme podepsat vlastní vyjádření k reklamaci a popis stavu výrobku při předání sepsaný zástupcem prodávajícího. V případě zaslání reklamovaného výrobku poštou doporučujeme  přiložit nabývací doklad, který obdržel při nákupu, současný popis závady a navrhovaný způsob řešení reklamace.
 9. Základním předpokladem pro vyřízení reklamace je její oprávněnost. Reklamace bude uznána jako oprávněná jen v případě, že reklamovaná vada nebyla způsobena neodborným zacházením, nedodržováním návodu k obsluze nebo mechanickým nebo dokonce svévolným poškozením. (viz Obchodní podmínky)
 10. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo na její bezplatné odstranění v co nejkratším termínu, anebo mu prodávající nabídne výměnu zboží za bezvadné.(viz Obchodní podmínky)
 11. V případě uplatnění práva na  opravu zboží podle předcházejícího bodu je prodávající povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů, nebo po domluvě se zákazníkem v době přiměřené.
 12. Doba, po kterou se výrobek nachází v opravě, počítaná od data převzetí k opravě do dne vyřízení reklamace, se v případě oprávněnosti reklamace nezapočítává do záruční doby. Pokud nebylo mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, může tato lhůta prodloužení záruční doby činit maximálně 30 dnů navýšených o počet dnů, o které případně kupující prodloužil lhůtu k vyřízení reklamace.
 13. Jedná-li se o vadu neodstranitelnou, má kupující právo na výměnu za zboží bezvadné nebo na odstoupení od smlouvy nebo na poskytnutí slevy. (Viz Obchodní podmínky)
 14. Při výměně zboží trvá původně uzavřená smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, z tohoto důvodu ani jedné ze smluvních stran nevzniká nárok na vyrovnání případného cenového rozdílu.
 15. V případě odstoupení od smlouvy na základě splnění podmínek uvedených v předchozích bodech, jsou obě smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění, tzn. na základě vrácení zboží kupujícím mu prodávající   vrátí zaplacenou kupní cenu.
 16. Za běžné a řádné užívání zboží kupujícím v době před zrušením smlouvy, pokud k tomuto zrušení smlouvy došlo na základě výše uvedených podmínek, nepřísluší prodávajícímu žádná náhrada.
 17. Reklamované nebo vrácené zboží je kupující povinen předat prodávajícímu neporušené, kompletní a čisté. Při nesplnění těchto podmínek je prodávající oprávněn reklamaci či zboží odmítnout.
 18. Prodávající je oprávněn zamítnout reklamaci jako neoprávněnou, pokud zjistí, že výrobek nebyl užíván v souladu s návodem k použití nebo byl používán k jiným účelům, než ke kterým je určen, zejména je-li tak stanoveno v návodu.
 19. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady  kupujícímu doporučujeme   uvést v reklamačním protokolu, jaké nároky v tomto případě uplatňuje.
 20. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zanikají, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 21. Při výměně zboží za bezvadné počíná běžet nová záruční doba dnem převzetí nového zboží. Totéž platí pro jednotlivé díly nebo součástky použité k opravě výrobku.
 22. V případech, kdy prodávající uzavře kupní smlouvu s jedním z manželů za doby trvání jejich manželství, není prodávající povinen přijmout reklamaci ze strany druhého manžela. Takto uplatněnou reklamaci kupujícím může prodávající i dodatečně po zjištění této skutečnosti odmítnout.
 23. V případě zaslání výrobku zpět prodávajícímu je nutné odeslat zboží vyplacené, řádně zabalené, s údajem o ceně výrobku a pojištěné na adresu: TENA, a.s., Pražská 326, 267 12 Loděnice. Pokud byla původní zásilka doručena jako 'křehká', je nutné reklamované zboží podat stejným způsobem! Jinak by případné poškození zboží během jeho přepravy šlo k riziku odesílatele.
 24. Případné reklamace jsou vyřizovány na základě odborného posouzení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Kupující obdrží opravený, vyměněný nebo vrácený výrobek poštou nebo v prodejně prodávajícího, kde byla reklamace uplatněna, pokud nebude převzetí dohodnuto jiným způsobem.
 25. Nepřevezme-li kupující prodávajícím vrácenou zásilku , zavazuje se zaplatit prodávajícímu skladné ve výši 20,- Kč za každý započatý den uskladnění zboží, počítáno od 10. dne po vrácení zboží prodávajícímu nebo jeho uložení prodávajícím v prodejně pro kupujícího. Pokud výše skladného dosáhne 60 % kupní ceny uskladněného zboží, je prodávající oprávněn nevyzvednuté zboží prodat. Po odečtení skladného a dalších nákladů spojených se skladováním a prodejem zboží bude zbylá částka vrácena kupujícímu na adresu, kterou uvedl při uplatnění reklamace.

Tento reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. ledna 2016.

 

Naše nová adresa je:

TENA, a.s
Pražská 326
267 12 Loděnice
tel: 311 516 359
311 516 342
mail: info@tena.cz

Úvod       Novinky       Kategorie zboží       Prodejny       Kontakty

Tena a.s. založeno 1991 © Tena 2008 | Vytvořeno firmou Kinet